ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.

§1.
Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich jest związkiem stowarzyszeń zarejestrowanym, mającym osobowość prawną, działającym na podstawie Ustawy z dnia 7.04.1989 r. „prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. 20, póz. 104) i zwany jest w dalszej części Związkiem.

§2.
Związek jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem działającym w celach nie zarobkowych, prowadzącym działalność pożytku publicznego w myśl Ustawy z dnia 24.04.2003 r. „o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" (Dz.U.nr 96,póz. 873).

§3.
Związek działa przy zachowaniu zasad tolerancji, równouprawnienia i otwartości. Połączenie się w związek nie narusza samodzielności poszczególnych organizacji członkowskich.

§4.
Terenem działania Związku jest Rzeczpospolita Polska.

§5.
Siedzibą Związku jest Pruszków

§6.
Związek może być członkiem stowarzyszeń i organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.

§7.
Działalność Związku opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Związek może zatrudniać pracowników w celu realizacji zadań statutowych.

§8.
Związek ma prawo używać oznak, znaków i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji.

§9
Celem Związku jest:
1. Praca nad zapewnieniem osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom możliwości uzyskania trwałej trzeźwości.
2. Propagowania w społeczeństwie działań na rzecz trzeźwości i rehabilitacji osób uzależnionych i ich rodzin.
3. Animowanie aktywności środowiska abstynenckiego Województwa Mazowieckiego, w szczególności poprzez wspieranie i pomoc w tworzeniu nowych stowarzyszeń i innych form organizacyjnych.
4. Reprezentowanie i obrona interesów członków Związku.
5. Koordynacja wspólnych działań członków Związku.
6. Merytoryczne i metodyczne wspieranie działalności organizacji członkowskich.
7. Stworzenie lobby organizacji abstynenckich Województwa Mazowieckiego.
8. Promocja i wspieranie działań  organizacji członkowskich w środowiskach lokalnych

§10.
Związek realizuje swoje cele poprzez:
1. Udział w realizacji programów administracji państwowej i samorządowej w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Formowanie wniosków i opinii dotyczących polityki w zakresie problematyki alkoholowej na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym.
3. Współpracę ze służbą zdrowia, pomocą społeczną, zakładami pracy oraz instytucjami samorządowymi i państwowymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Współpracę ze stowarzyszeniami, organizacjami i ruchami społecznymi o tym samym profilu działania w kraju i za granicą oraz Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w zakresie wychowania   w trzeźwości i przeciwdziałania patologiom społecznym
5. Przygotowanie swoich przedstawicieli do pracy w środowiskach lokalnych poprzez:
a / prowadzenie pracy szkoleniowej,
b / organizowanie wymiany doświadczeń na szczeblu lokalnym, krajowym i    międzynarodowym,
6. Tworzenie terminarza imprez i akcji trzeźwościowych na rzecz lokalnego społeczeństwa.
7. Wypracowanie i prowadzenie wspólnych działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży.
8. Promowanie w społeczeństwie zdrowego i trzeźwego stylu życia.
9. Wydawanie i kolportaż materiałów informacyjnych i szkoleniowych.
10. Prowadzenie bieżącej analizy i oceny pracy swoich członków, służące doskonaleniu form i metod działania.
11. Organizacja i merytoryczna pomoc w tworzeniu nowych stowarzyszeń i klubów abstynenckich.
12.Nawiązywanie i pośredniczenie w utrzymywaniu kontaktów z partnerami . krajowymi i zagranicznymi.
13. Pomoc organizacyjna i merytoryczna w zakresie współpracy członków Związku ze środowiskiem i samorządem lokalnym

ROZDZIAŁ III
Członkowie - ich prawa i obowiązki

§11.
Członkowie Związku dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych

§12.
l. Członkiem zwyczajnym może zostać stowarzyszenie mające osobowość prawną, którego cele statutowe są zgodne z merytoryczną działalnością Związku i uznające Statut Związku.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje uchwałą Zarząd po złożeniu przez stowarzyszenie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Związku.
3. Członkowie zwyczajni działają w Związku za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
4. Warunkiem przystąpienia do Związku jest złożenie pisemnej deklaracji i zatwierdzenie jej uchwałą Zarządu Związku.
5. Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od daty przyjęcia uchwały przez zarząd Związku do najbliższego Zwyczajnego Zjazdu Delegatów.

§13.
Członek zwyczajny ma prawo:
1.    Czynnego i biernego wyboru władz Związku.
2.    Uczestniczenia we wszystkich formach działalności statutowej Związku.
3.    Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku.

§14.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz.
2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych.
3. Przestrzegania obowiązującego prawa.
4. Obrony dobrego imienia Związku.
5. Regularnego opłacania składek członkowskich i dbałości o majątek Związku.
6. Składania rocznych sprawozdań ankietowych ze swojej działalności.
7. Uczestniczenia w spotkaniach członkowskich.

§15.
Członkostwo zwyczajne ustaje w wyniku:
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Związku zgłoszonego pisemnie do Zarządu Związku.
2. Utraty osobowości prawnej.
4. Wykluczenia ze Związku uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania obowiązków statutowych, działania na szkodę Związku lub nieopłacenie składki członkowskiej przez okres dłuższy niż l rok. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Związku przysługuje odwołanie do najbliższego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia.

§16.
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna deklarująca wsparcie na rzecz Związku, która zostaje przyjęta uchwałą Zarządu po złożeniu pisemnej deklaracji.
Członkiem wspierającym mogą zostać  także  inicjatywy i  grupy niesformalizowane, których celem jest powołanie stowarzyszenia, do czasu uzyskania osobowości prawnej.
2. Członek wspierający działa za pośrednictwem swego pełnomocnika.
3. Do obowiązków członka wspierającego należą postanowienia z § 14 ust. 3 i 4 niniejszego statutu oraz realizacja ustaleń deklaracji wsparcia.
4. Członkowi wspierającemu przysługują uprawnienia określone w § 13 z wyjątkiem ust. l.
5. Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:
a/ dobrowolnego wystąpienia ze Związku złożonego na piśmie,
b/ dezaktualizacji deklarowanego wsparcia,
c/ uchwały Zarządu podjętej w związku z jego działaniami stojącymi w sprzeczności do działań Związku,
6. Członek wspierający ma prawo do odwoływania od uchwały Zarządu do najbliższego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni.

§17.
1. Członkiem honorowym Związku może zostać każda, również zagraniczna, osoba prawna lub fizyczna, która wniosła szczególe zasługi dla realizacji celów statutowych Związku.
2. Nadanie członkostwa honorowego następuje za zgodą danej osoby, uchwałą Zjazdu Delegatów na wniosek Zarządu.
3. Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia określone w § 13 z wyjątkiem ust. l, a ponadto zwolniony jest od opłacania składek.

ROZDZIAŁ IV
Władze Związku

§18.
Władzami Związku są:
1. Zjazd Delegatów.
2. Zarząd Związku.
3. Komisja Rewizyjna.

§19.
1. Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku i odbywa się przynajmniej l raz w roku.
3. Na Zjeździe Delegatów każdego członka zwyczajnego reprezentuje dwóch delegatów, wybranych przez członka Związku, na czas trwania Zjazdu.
4. Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Związku, który co najmniej na 14 dni przed zjazdem zawiadamia pisemnie członków za potwierdzeniem odbioru o  jego terminie i miejscu.
5. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może zostać zwołany z ważnych powodów przez Zarząd Związku.
6. Zarząd Związku ma obowiązek zwoływania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów na wniosek 1/3 członków Związku lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
7. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów powinien być zwołany w nieprzekraczalnym terminie l m-ca od daty otrzymania przez Zarząd wniosku i obraduje nad sprawami dla których został zwołany.
8. O terminie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów członkowie informowani są na co najmniej 7 dni przed jego odbyciem.

§20.
Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:
1. Uchwalenie programów działalności Związku.
2. Rozpatrywanie wniosków Władz i członków Związku.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór Prezesa i Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym lub jawnym.
5. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
6. Zatwierdzanie wytycznych preliminarza i sprawozdań finansowych.
7. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu.
8. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania Związku i postępowania z jego majątkiem.
10. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zjazdu Delegatów.

§21.
Zjazd Delegatów jest władny do podejmowania Uchwał zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 1/2 liczby delegatów, a w drugim terminie bez względu na liczbę.
Drugi termin Zjazdu może być wyznaczony na co najmniej l godzinę po pierwszym terminie Zjazdu.

§22.
Zarząd Związku kieruje pracami Związku między Zjazdami Delegatów.
1. Zarząd Związku wybierany jest na Zjeździe Delegatów w ilości od 5 do 7 osób które wybierają ze swego grona: Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
2. W zebraniu Zarządu Związku może brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu co najmniej cztery razy w roku.
Posiedzenie Zarządu musi zostać zwołane na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa. Uchwały są prawomocne gdy w posiedzeniu Zarządu bierze udział co najmniej ½ jego członków.

§23.
Do kompetencji Zarządu Związku należy:
1. Reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością Związku zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Zjazdu Delegatów.
3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza finansowego i budżetu Związku.
4. Przyjmowanie członków i prowadzenie ewidencji.
5. Skreślanie członków Związku z ewidencji zgodnie z postanowieniami Statutu.
6. Występowanie do Zjazdu Delegatów z wnioskiem o honorowe członkostwo.
7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
8. Zarządzanie majątkiem Związku.
9. Zwoływanie Zjazdu Delegatów.
10.Prowadzenie dokumentacji z działalności Związku.
11.Zarząd kieruje pracą Związku w okresie między Zjazdami Delegatów.
12.Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności Prezesa lub jego zastępcy.

§24.
1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a / nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
 b / nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§25.
Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej:.
1. Kontrola wszelkich form działalności Związku.
2. Przedstawianie na Zjeździe Delegatów sprawozdań działalności Komisji Rewizyjnej.
3. Składanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Związku.
4. Zgłaszanie konieczności zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, o ile jest to uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
5. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
6. Przyjmowanie wszelkich zażaleń, odwołań i wniosków od członków Związku.
7. Kontrola opłat składek członkowskich i innych finansów Związku.
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków

§26.
Komisja Rewizyjna jest wybierana na Zjeździe Delegatów. Komisja składa się z 3 osób i wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§27.
Zarząd Związku i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować nowych członków do swojego składu w miejsce tych, którzy uchylają się od brania udziału w ich pracy lub ich 3-krotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na zebraniach.

§28.
Liczba członków dokooptowanych do władz nie może przekraczać połowy liczby członków pochodzących z wyboru.

§29.
Kadencja Władz Związku trwa 4 lata.

§30.
Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ V
Majątek Związku


§31.
Majątek Związku stanowią  jego nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§32.
Źródłami powstania majątku Związku są:
1. Wpływy ze składek członkowskich.
2. Dochody z działalności statutowej.
3. Wpływy z prac wykonywanych przez członków Związku na rzecz jego budżetu.
4. Dotacje i subwencje.
5. Zapisy, darowizny i spadki.

§33.
1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Związku ustala, zgodnie z wymogami prawa, Zjazd Delegatów.
2. Zarząd Związku jest zobowiązany zarządzać majątkiem Związku zgodnie z wymaganiami prawa i zasadami ustalonymi przez Zjazd Delegatów.
3. Zabrania się:
a / udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników Związku oraz osób, z którymi członkowie i pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi",
b / przekazywania majątku Związku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
c / wykorzystywania majątku Związku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku,
d / zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,

§34.
Związek może prowadzić działalność gospodarczą przy czym:
1. Dochód z działalności gospodarczej Związku służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
2. Uchwałę o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej podejmuje Zjazd Delegatów

§35.
Do ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub jego zastępcy i sekretarza lub skarbnika.

§36.
Do ważności dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa i Sekretarza Związku.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku

§37.
Uchwałę o zmianie statutu Związku podejmuje Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.

§38.
1. Uchwałę o rozwiązaniu się Związku podejmuje zwołany w tym celu Nadzwyczajny Zjazd Delegatów. Obrady są prawomocne przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów. W razie braku prawomocności obrad , zwołuje się w ciągu 14 dni drugi Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, którego obrady są prawomocne bez względu na liczbę delegatów. W obu przypadkach do przyjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku wymagana jest zwykła większość głosów.
2. W razie podjęcia przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów uchwały o rozwiązaniu się Związku tenże Zjazd decyduje o przeznaczeniu majątku Związku i powołuje Komisję Likwidacyjną.

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban. Zastępcy Prezesa – Andrzej Sowa, Paweł Śledziewski. Sekretarz – Grażyna Jaworska. Skarbnik – Jolanta Maciąg. Członkowie Zarządu – Joanna Kominek, Przemysław Stelmaszczyk, Adam Drożdżyński. Komisja Rewizyjna – przewodniczący – Zenon Kwiatkowski, członkowie – Joanna Dzięgielewska, Jan Kazubski.