Sprawozdanie z Halloween-owego biegu
Organizatorem biegu było Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
Relacja z zawodów
V Mistrzostwa Mazowsza w tenisie stołowym środowisk abstynenckich

    W dniach  04-05.07.2015 r. w Czarnieckiej Górze odbyło się szkolenie pn. "Prawno – finansowe aspekty funkcjonowania nowoczesnej organizacji, samoregulacja branżowego trzeciego sektora". Było to drugie ze spotkań projektu finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. "Z wiedzą skutecznie w przyszłość".
Głównymi tematami jakie zostały poruszone podczas spotkania były miedzy innymi:

 • aspekty prawne - w tym rodzaje NGO i sposoby ich funkcjonowania oraz ich cechy,
 • aspekty organizacyjne, podczas dyskusji prowadzący zaproponował przedstawienie schematu rozwiązywania problemów na którym w głównej mierze uczestnicy się skupili. Uczestnikom zostało przedstawione i objaśnione drzewo rozwiązywania problemów.

Do późnych godzin nocnych trwała nauka myślenia lateralnego z wykorzystaniem gry "Psychiatra".
W drugim dniu spotkania uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami z zakresu samoregulacji w NGO tj:

 • wyciąganie lekcji z prowadzonych działań,
 • jasna identyfikacja popełnionych błędów i formułowanie wniosków w taki sposób, aby uniknąć popełnienia ich w przyszłości,
 • cztery fazy kompetencji:
  1.    Nieświadoma niekompetencja - jednostka w tej fazie nie rozumie lub nie wie jak coś zrobić i nie potrafi ponadto rozpoznać swoich braków. Niektóre osoby mogą nawet na tym etapie podważać przydatność umiejętności. W tej fazie to sama jednostka musi uznać, iż jest w danej dziedzinie niekompetentna i sama uznać wartość nabycia nowych umiejętności. Jest to warunek konieczny przed przejściem do następnego etapu. Czas w jakim jednostka pozostanie na tym etapie zależy tylko od wewnętrznych bodźców motywacyjnych do nauki.
  2.    Świadoma niekompetencja - na tym etapie jednostka nie umie i nie potrafi czegoś zrobić, jednakże jest świadoma owego braku oraz zdaje sobie sprawę z wartości poznania nowej zdolności, przyswojenia nowej wiedzy. Warto pamiętać, że popełnianie błędów na tym etapie jest integralnym składnikiem procesu nauczania na tym etapie.
  3.    Świadoma kompetencja - jednostka rozumie pewne procesy oraz potrafi korzystać  z nabytych umiejętności. Jednak wykorzystanie umiejętności i wiedzy wymaga   koncentracji. W pewnych przypadkach proces może rozłożyć się na kilka etapów, gdy  wymaga dużego skupienia w wykorzystaniu konkretnej umiejętności.
  4.    Nieświadoma kompetencja - na tym etapie jednostka ma już za sobą na tyle długa praktykę w wykorzystywaniu danej umiejętności, że ta staje się wręcz częścią jego osobowości albo odruchem i może z niej łatwo korzystać. W efekcie dana umiejętność może być wykorzystywana jednocześnie z innymi. Jednostka na tym etapie ponadto może sama nauczać innych, korzystając oczywiście z własnych doświadczeń

Wykładowca tak zainteresował uczestników swoimi warsztatami, że nie było końca spotkania, poświecił on swój prywatny czas na przedłużenie warsztatów o około dwie nadprogramowe godziny, aby przedstawić uczestnikom nowoczesną wizję funkcjonowania organizacji pozarządowej,

Szkolenie II

Niebieska Linia

"Niebieska Linia" to hasło, które obejmuje trzy ważne elementy systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie w Polsce. Pierwszym z nich jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Jest to organizacja pozarządowa, która od 1995 roku na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa przy Instytucie  więcej...

Krajowa Rada

 MISJĄ Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich jest: Koordynacja i wspieranie zadań Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz propagowanie postaw trzeźwościowych i prorodzinnych w Polsce. Proces integracji działań klubów, a później stowarzyszeń abstynenckich, ma swoją ponad dwudziestoletnią historię. więcej...

PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została utworzona w 1993 roku. Jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art.3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej głównym celem działania jest więcej...

Zarząd MZSA

Prezes – Bogdan Urban. Zastępcy Prezesa – Andrzej Sowa, Paweł Śledziewski. Sekretarz – Grażyna Jaworska. Skarbnik – Jolanta Maciąg. Członkowie Zarządu – Joanna Kominek, Przemysław Stelmaszczyk, Adam Drożdżyński. Komisja Rewizyjna – przewodniczący – Zenon Kwiatkowski, członkowie – Joanna Dzięgielewska, Jan Kazubski.